Parse error in downloaded data
logo062

ПОЛОЖЕННЯ про управління міського господарства Новогродівської міської ради

                                                                                             

УКРАЇНА

НОВОГРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від  25.03.2016  № 7/6-15

 

Про затвердження Положення про

управління  міського господарства

Новогродівської міської ради

         В зв’язку  із змінами структури та функцій управління міського господарства Новогродівської міської  ради, з метою підвищення ефективності здійснення управлінських функцій, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити  Положення про  управління міського господарства Новогродівської міської ради( додається).
 2. Рішення Новогродівської міської ради від 26.04.2016 № 6/25-1 «Про затвердження Положення, структури, штатного розпису  в управлінні міського господарства Новогродівської міської ради» вважати таким, що втратило чинність.

 Міський голова                                                                              Л.М.Білецька

 

 

 

 

 

                                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                  рішення міської ради

                                                                                                                25.03.2016  № 7/6-15

ПОЛОЖЕННЯ

про управління міського господарства Новогродівської міської ради

 1. Загальні положення.
 2. Управління міського господарства Новогродівської міської ради ( далі- Управління) утворюється Новогродівською міською радою згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Управління в межах міста Новогродівка забезпечує виконання покладених на нього завдань.
 3. Управління є структурним підрозділом Новогродівської міської ради, підпорядкованим міському голові та безпосередньо заступнику міського голови за розподілом обов’язків, а також підзвітне і підконтрольне Новогродівській міській раді.
 4. Управління у своїй діяльності керується Конституцією, Кодексами України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями міського голови, а також положенням про Управління.
 5. Управління є юридичною особою публічного права з моменту його державної реєстрації, в порядку встановленому законодавством.

Повне найменування Управління – управління міського господарства Новогродівської міської ради. Юридична адреса Управління: 85483, Україна, Донецька область, м.Новогродівка, вул. О.Кошового, будинок 46.

 1. Основні завдання управління

 

 1.   Здійснення функцій і повноважень місцевого самоврядування щодо:

  1)      Комплексного розвитку житлово-комунального господарства у сфері водо-і теплопостачання, водовідведення, експлуатації та ремонту житла, санітарного очищення, дорожнього і зеленого господарства та благоустрою території міста, надання ритуальних та інших послуг;

 2)       Управління майном, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Новогродівка;

  3)      Участь у розробленні проектів  програми економічного і соціального розвитку міста, цільових програм, спрямованих на підвищення їх якості, у тому числі з постачання якісною питною водою, охорони навколишнього природного середовища, енергозбереження;

2

 4)    Забезпечення в межах повноважень органу місцевого самоврядування, реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства, транспорту, охорони навколишнього природного середовища;

 1. Управління відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1)      Забезпечення на території міста реалізації державної політики у сфері житлово- комунального господарства насамперед щодо організації і здійснення заходів з його реформування;

2)      Аналіз стану житлово-комунального господарства міста та підготовка пропозицій до проекту місцевого бюджету щодо фінансування програм розвитку житлово- комунального господарства та благоустрою міста;

3)       Організація виконання державних програм, розроблення і реалізація місцевих програм розвитку житлово-комунального господарства,  подання пропозицій до проекту  Програми  соціально-економічного розвитку міста щодо поліпшення комунального обслуговування населення та благоустрою території міста, охорони навколишнього природного середовища, енергозбереження;

4)      Забезпечення додержання підприємствами, установами та організаціями міста, що надають житлово-комунальні послуги, вимог норативно-правових актів з питань житлово-комунального господарства міста;

5)      Забезпечення організації обслуговування населення міста підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства, надання ритуальних та інших послуг;

6)       Здійснення контролю за додержанням правил комунального обслуговування та благоустрою територіїї міста;

7)    Вирішення інших питань у сфері житлово-комунального господарства відповідно до законодавства;

8)      Координує роботу житлово-комунальних підприємств, пов’язану з наданням населенню міста житлово-комунальних послуг;

9)      Забезпечує в межах своїх повноважень додержання вимог нормативно-правових актів з питань житлово-комунального господарства;             

10)     Готує і подає  до Новогродівської міської ради в установленному порядку пропозиції щодо:

 -   удосконалення структури Управління;

 -   фінансування капітального ремонту та реконструкції житлових будинків, програм розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста;

- розвитку підприємництва та конкуренції, демонополізації житлово-комунального господарства та формування ринку житлово-комунальних послуг;

 - доцільності передачі в управління, оренду або концесію цілісних майнових комплексів житлово-комунального господарства, приватизації підприємств, які задовольняють потреби у житлово-комунальних послугах жителів міста та мають важливе соціальне значення;

3

11)        Проводить моніторинг стану реалізації державних, галузевих та місцевих програм розвитку житлово-комунального господарства міста, а також дебіторсько-кредиторської заборгованості підприємств, що надають житлово-комунальні послуги;

12)      Організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої  роботи житлово-комунального господарства міста в осінньо-зимовий період, а також об’єктів  галузі в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, проводить моніторинг підготовки житлово-комунального господарства до роботи  в осінньо-зимовий період;

13)       Сприяє прийняттю об’єктів відомчого житлового фонду та комунального господарства у власність територіальних громад;

14)       Здійснює відповідно до законодавства контроль за додержанням правил комунального обслуговування та благоустрою, станом експлуатації та утримання житлового фонду і об’єктів комунального  господарства;

15)       Вживає заходів до поліпшення роботи підприємств з енергозбереження та оснащення об’єктів житлово-комунального господарства і наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії відповідно до завдань державних та регіональних програм;

16)     Сприяє реалізації інвестиційної політики у сфері будівництва, реконструкції і капітального ремонту об’єктів  житлово-комунального господарства, здійснює контроль за їх будівництвом у межах своєї компетенції;

17)      Бере участь у реалізації державної   політики з питань охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів, екологічної безпеки, санітарного стану населених пунктів, якості питної води, поліпшення технічного і технологічного стану систем водопостачання та водовідведення. Запобігання підтопленню міста, ліквідації його наслідків;

18)      Здійснює закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для виконання завдань, у порядку встановленному законодавством;

19)      Розглядає встановленному порядку у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ і організацій, здійснює прийом громадян та вживає відповідних заходів для вирішення порушених ними питань;

20)       Інформує населення через засоби масової інформації про роботу Управління;

 1.    Виконує інші функції передбачені законом;

1)         Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

2)        Надає адміністративні послуги;

3)    Розробляє проекти розпоряджень Новогродівського міського голови рішень виконкому міської ради в межах своїх повноважень;

4

4)        Бере участь у підготовці звітів Новогродівського міського голови для їх розгляду на сесії Новогродівської міської ради;

5)        Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання Новогродівському міському голові;

6)        Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції;

7)        Готує (бере участь у підготовці)  проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

8)       Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів Новогродівської міської ради;

9)       Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

10)     Організовує роботу з укомплектуванням, зберіганням, обліку та використання архівних документів;

11)      Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

12)    Забезпечує захист персональних даних;

13)    Здійснює реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання громадян;

14)    Забезпечує організацію діловодних процесів в Управлінні згідно з Інструкцією з діловодства та діючих державних і галузевих стандартів та правил;

15)    Співпрацює з ОСББ щодо утриманням  житлового фонду.

 1. Управління має право

 

 1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів виконавчого комітету Новогродівської міської ради, підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності та їх посадових осіб, інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
 2. Залучати для виконання окремих робіт, участі у вивчені окремих питань спеціалістів, фахівців інших підприємств, установ , організацій( за погодженням з  їх керівниками), представників громадських об’єднань ( за згодою);
 3. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до її компетенції.
 4. В установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіяти з іншими територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для  провадження  послідовної та узгодженої діяльності

щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації. Необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

5

 1. Організація роботи управління

 

 1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Новогродівським міським головою згідно із законодавством про службу в органах місцевого самоврядування.

Начальник Управління:

1)      Здійснює керівництво Управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управлінні;

2)      Затверджує наказом положення про структурні підрозділи Управління;

3)      Затверджує посадові інструкції працівників Управління та розподіляє обов’язки між ними;

4)      Планує роботу Управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Новогродівської міської ради та її виконавчого комітету;

5)      Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Управління;

6)      Звітує перед Новогродівською міською радою про виконання покладених на Управління завдань та затверджених планів роботи;

7)      Може входити до складу виконавчого комітету Новогродівської міської ради;

8)      Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях Новогродівської міської ради та її виконавчого комітету з питань, що належать до компетенції Управління, та розробляє проекти відповідних рішень;

9)      Може брати участь у засіданнях виконкому, сесії депутатів Новогродівської міської ради;

10)    Представляє інтереси Управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Новогродівської міської ради, підприємствами, установами, організаціями;

11)   Видає у межах своїх повноважень накази. Організовує контроль за їх виконанням;

12)      Подає на затвердження Новогродівському міському голові проекти кошторису та штатного розпису Управління в межах визначеної гранічної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13)    Розпоряджається коштами  в межах затвердженого Новогродівським міським головою кошторису Управління;

14)     Здійснює добір кадрів;

15)    Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб місцевого самоврядування Управління;

16)    Призначає на посаду та звільняє з посади посадових осіб у порядку, передбаченому  КЗпП України, законодавством  про службу в органах місцевого самоврядування, присвоює їм ранги посадових осіб місцевого самоврядування, заохочує та притягає їх до дисциплінарної відповідальності;

17)    Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Управління;

6

18)  Забезпечує дотримання посадовими особами місцевого самоврядування працівниками Управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавчої дисципліни;

19)     Здійснює інші повноваження, визначені законом.

 1. Накази начальника Управління, що суперечать Конституції та законам України, нормативним актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані розпорядженням Новогродівського міського голови.
 2. Начальник Управління може мати заступників. Які призначаються на посаду за погодженням з Новогродівським міським головою та звільняються з посади начальником Управління.
 3. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначає Новогродівська міська рада у межах відповідних бюджетних призначень.
 4. Штатний розпис та кошторис Управління затверджує Новогродівський міський голова.
 5. Управління має самостійний баланс, рахунки в управлінні державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням, штамп зі своїм найменуванням, власні бланки.
 1. Відповідальність управління
 1. За виконання покладених на Управління завдань, персональну відповідальність несе начальник управління;
 2. За порушення трудової дисципліни працівники управління притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

Секретар міської ради                                                                    К.І.Мусейко