Склад громадської ради у 2013-2014 роках

Дата публикації .

 УКРАЇНА

НОВОГРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від   20.03.2013                 № 36

м. Новогродівка

Про затвердження складу та

положення про громадську раду

при виконкомі Новогродівської

міської ради

З метою забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів із громадськістю,

врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 19.02.2013 №76 «Про персональний склад громадської ради при облдержадміністрації», керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

в и р і ш и в:

 

1.      Затвердити склад та положення про громадську раду при виконкомі Новогродівської міської ради (додається).

2.      Визнати таким, що втратило чинність рішення виконкому Новогродівської міської ради від 17.02.2011 №30 «Про затвердження складу та положення про Громадську раду при виконкомі Новогродівської міської ради».

 

 

 

Секретар міської ради                                                      Л.В.Бєгалі

                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                          рішення виконкому міської ради

                                                                             20.03.2013 № 36

 

 

СКЛАД

громадської ради при виконкомі Новогродівської міської ради

 

Шуруєва

Ірина Миколаївна

-

голова Новогродівської міської організації жінок, голова громадської ради (за згодою)

 

Шевченко

Олександр Миколайович

-

голова Новогродівської міської організації «Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Молоді регіони», заступник голови громадської ради (за згодою)

 

Гусак

Наталія Євгенівна

-

начальник відділу з питань внутрішньої політики та організаційно-аналітичної роботи, секретар громадської ради

 

                        

Члени ради:

 

Арестова

Валентина Іванівна

-

представник Української Православної Церкви (Свято - Покровської парафії)                   (за згодою)

 

Волков

Юрій Петрович

-

голова міської суспільної організації «Новогродівська сотня донських козаків» (за згодою)

 

Друзяка

Світлана Іванівна

-

голова асоціації учнівської молоді (АСУМ) (за згодою)

 

Лашманова

Надія Вікторівна

-

кореспондент міської газети «Регіональні вісті» (за згодою)

 

Козлова

Олена Олександрівна

-

голова Асоціації об'єднань багатоквартирних будинків «Веста»

(за згодою)

 

Ніколаєнко

Миколай Миколайович

-

голова міської ради ветеранів Великої Вітчизняної війни та праці (за згодою)

 

Мірутенко

Володимир Михайлович

-

член громадської організації Рада ветеранів війни в Афганістані                 (за згодою)

 

Пастушкова

Лідія Іванівна

-

керівник Недільної Православної школи при Українській Православній Церкві (Свято - Покровської парафії)                 (за згодою)

 

Поздняковський

Олександр Антонович

-

голова Новогродівської міської організації Всеукраїнської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України»

(за згодою)

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                           Н.А.Кириченко  

 

 

 

 

                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                            рішення виконкому міської ради

20.03.2013 № 36

ПОЛОЖЕННЯ

про громадську раду при виконкомі Новогродівської міської ради

 

1. Громадська рада при виконкомі Новогродівської міської ради (далі – громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, який утворюється при виконкомі Новогродівської міської ради з метою здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

2. У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією України та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, Порядком проведення консультацій з громадськістю з питань   формування та реалізації державної політики, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

       Положення про громадську раду погоджується з виконкомом міської ради, при якому вона утворена, та схвалена на його засіданні.

 

3. Основними завданнями громадської ради є:

- створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

- здійснення громадського контролю за діяльністю місцевих органів виконавчої влади;

- забезпечення врахування громадської думки у процесі підготовки та організації виконання рішень центральних і місцевих органів виконавчої влади.

 

4. Громадська рада відповідно до покладених на неї основних завдань:

готує і подає пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю;

подає пропозиції щодо строків проведення публічних громадських обговорень;

готує та подає пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю з питань, не передбачених орієнтовним планом;

розробляє та подає на розгляд пропозиції до плану проведення консультацій з громадськістю за визначеною тематикою із зазначенням переліку питань, строків та етапів, порядку оприлюднення інформації про проведення консультацій та врахування їх результатів;

здійснює інші заходи щодо організації та проведення консультацій з громадськістю згідно з Порядком проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики;

опрацьовує отримані за результатами проведення консультацій з громадськістю пропозиції і зауваження з питань формування та реалізації державної політики і подає їх в установленому порядку органу виконавчої влади;

       здійснює громадський контроль за врахуванням органом пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

       систематично інформує громадськість, зокрема через засоби масової інформації, на офіційному веб-сайті міської ради про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання;

       готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

 

5. Громадська рада з метою виконання покладених на неї завдань має право:

отримувати в установленому порядку від виконкому міської ради інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;

утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комітети, комісії, експертні групи) відповідно до напрямів роботи ради;

залучати до своєї роботи представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників)та окремих фахівців;

організувати і проводити семінари, конференції, збори, засідання за круглим столом та інші заходи.

 

6. До складу громадської ради включаються по одному представнику від громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних та творчих спілок,   недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України.

7. Склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.

         Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами. Строк повноважень складу громадської ради – два роки.

         До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

         Членство в громадській раді є індивідуальним.

8. Членство в громадській раді припиняється на підставі рішення ради у разі:

- систематичної відсутності члена ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж 2 рази);

- повідомлення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в громадській раді;

- скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради;

- неможливість члена громадської ради брати участь у роботі ради за станом здоров’я, визнання у судовому порядку члена ради недієздатним або обмежено дієздатним;

- подання членом громадської ради відповідної заяви.

 

9. Громадську раду очолює голова, який обирається членами ради з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування строком на два роки.

Голова громадської ради має заступників, які обираються з числа членів ради шляхом рейтингового голосування

Головою громадської ради не може бути обрано посадову або службову особу органу виконавчої влади.

Повноваження голови громадської ради можуть бути припинені за рішенням громадської ради у разі припинення його членства у раді, а також виникнення підстав, передбачених Положенням про громадську раду.

 

10. Функції секретаря громадської ради може виконувати працівник сектору з питань внутрішньої політики виконкому міської ради, який не є членом громадської ради.

 

11. Голова громадської ради: організовує діяльність ради; скликає та організовує підготовку та проведення її засідань; підписує документи від імені ради; представляє раду у взаємовідносинах з виконкомом міської ради, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації; може брати участь у засіданнях виконкому міської ради.

 

12. Громадська рада провадить свою діяльність відповідно до затверджених нею планів роботи. Основною формою роботи громадської ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання ради можуть скликатися за ініціативою однієї третини загального складу її членів.

Засідання громадської ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.

Засідання громадської ради проводяться відкрито.

У засіданнях громадської ради бере участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник органу виконавчої влади.

За запрошенням голови ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

13. Рішення громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду органом виконавчої влади.

Рішення органу, прийняте за результатами розгляду пропозицій громадської ради, не пізніше ніж у 10-денний строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті міської ради та в інший прийнятий спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення.

 

14. Громадська рада інформує виконком міської ради та громадськість про свою роботу шляхом розміщення в обов’язковому порядку в спеціально створеній рубриці «Громадська рада» на офіційному веб-сайті міської ради та оприлюднення в інший прийнятий спосіб матеріалів про установчі документи, план роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу.

 

15. Для організаційного забезпечення своєї роботи громадська рада може утворювати робочий орган - секретаріат.

Порядок роботи секретаріату визначається громадською радою.

 

16. Забезпечення секретаріату громадської ради приміщенням, засобами зв'язку, створення необхідних умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює виконком Новогродівської міської ради.

 

Керуючий справами виконкому                                                    Н.А.Кириченко

Положення про громадську раду підготовлено відділом з питань внутрішньої політики та організаційно-аналітичної роботи

Начальник відділу                                                                                              Гусак Н.Є.

Друк