Відповідно Закону України ст.11, 34 «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», до ст. 20, 25, 26, 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  ст. 3 Закону України "Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування», постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження регуляторного акта»,  з метою врегулювання діючих регуляторних актів щодо відповідності принципам державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності та спрямованих на забезпечення додержання цих принципів під час здійснення місцевого самоврядування, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1.  Затвердити Положення про порядок здійснення державної регуляторної політики Новогродівською міською радою та її виконавчим комітетом (додаток 1).
 1. Затвердити форму висновку відповідності регуляторного акта принципам державної регуляторної політики (додаток 4).
 1. Роботу комісії проводити згідно з затвердженим Положенням постійної комісії з питань реалізації державної регуляторної політики в м. Новогродівка (додаток 5).
 1. Затвердити склад постійної комісії з питань реалізації державної регуляторної політики в м. Новогродівка (додаток 6).
 1. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.
 1. Вважати таким, що втратило чинність, рішення міської ради від 24.01.2007 №5/33-4 "О порядке осуществления государственной регуляторной политики в Новогродовском городском совете ".

Міський голова                                                                                       Л.М.Білецька

Додаток 1

до рішення Новогродівської міської ради від _______р. № ____

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

___________р. № _________

ПОЛОЖЕННЯ

 про порядок здійснення державної регуляторної політики

 Новогродівською міською радою та її структурними підрозділами

 

І. Загальні положення

Положення про порядок здійснення державної регуляторної політики Новогродівською міською радою та її структурним підрозділам (далі – Положення) розроблено відповідно до вимог законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

Положення визначає правові та організаційні засади реалізації державної регуляторної політики Новогродівською міською радою та її структурними підрозділами у сфері господарської діяльності.

Положення регулює процеси планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та аналізу регуляторного впливу, оприлюднення проектів регуляторних актів з метою одержання зауважень і пропозицій, подання до уповноваженого органу, прийняття регуляторних актів, офіційного оприлюднення прийнятих регуляторних актів, відстеження їх результативності, перегляду регуляторних актів, оприлюднення інформації про здійснення регуляторної діяльності.

Відповідно до частини 1 статті 31 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою реалізації покладених повноважень, відповідальною за реалізацію державної регуляторної політики в Новогродівській міській раді є постійна комісія з питань реалізації державної регуляторної політики в м. Новогродівка (далі – постійна комісія). Порядок роботи постійної комісії з питань реалізації державної регуляторної політики в м. Новогродівка згідно Положення (додаток 1).

Організаційне забезпечення здійснення державної регуляторної політики покладається на відділ економіки Новогродівської міської ради (далі – відділ економіки).

Відповідальність за дотриманням вимог законодавства у сфері державної регуляторної політики з підготовки проектів регуляторних актів до розгляду міською радою та її структурними підрозділами покладається на розробників проектів.

З метою доступності та відкритості регуляторної діяльності міської ради та її виконавчого комітету на офіційній сторінці міської ради в мережі Інтернет у розділі «Регуляторна політика» оприлюднюються: план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на рік, план-графік проведення відстеження результативності регуляторних актів, проекти регуляторних актів, повідомлення про оприлюднення та аналізи регуляторного впливу до них, звіти про відстеження їх результативності, прийняті регуляторні акти, реєстр діючих регуляторних актів.

Терміни, що використовуються у цьому Положенні, вживаються у значенні, визначеному статтею 1 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

ІІ. Порядок здійснення державної регуляторної політики

Підготовка проектів регуляторних актів передбачає такі процедури:

 • планування діяльності міської ради та її структурними підрозділами з підготовки проектів регуляторних актів;
 • підготовка проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу до нього;
 • опублікування повідомлення про оприлюднення;
 • оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу з метою одержання зауважень і пропозицій;
 • проведення обговорення проекту регуляторного акта;
 • подання проекту регуляторного акта до постійної комісії для вивчення та надання експертного висновку (для проектів рішень міської ради);
 • подання проекту регуляторного акта до уповноваженого органу (для проектів рішень міської ради);
 • розгляд проекту регуляторного акта на засіданні міської ради або виконавчого комітету;
 • офіційне оприлюднення прийнятого регуляторного акта;
 • підготовка та оприлюднення звіту про відстеження результативності регуляторного акта.

ІІІ. Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Новогродівської міської ради та її виконавчого комітету на наступний календарний рік розробляється відділом економіки на підставі узагальнених пропозицій розробників регуляторних актів та структурних підрозділів міської ради. Ці пропозиції подаються розробниками проектів регуляторних актів до відділу економіки не пізніше 01 грудня поточного року.

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів повинен містити визначення видів і назв проектів, цілі їх прийняття, строки підготовки проектів, найменування підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів (додаток 2).

На підставі отриманої інформації від структурних підрозділів міська рада затверджує план діяльності Новогродівської міської ради та її структурними підрозділами з підготовки проектів регуляторних актів на наступний рік.

Міська рада оприлюднює план діяльності Новогродівської міської ради та її структурними підрозділами з підготовки проектів регуляторних актів на наступний рік не пізніше 15 грудня поточного року.

За рішенням міської ради до затвердженого плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів можуть вноситися зміни.

Затверджений план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, а також відповідні доповнення до нього оприлюднюються не пізніше як у десятиденний строк після їх затвердження у друкованих засобах масової інформації та/або шляхом розміщення на офіційній сторінці міської ради в мережі Інтернет.

Якщо проект регуляторного акта, який готується або розглядається, не внесений до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, розробник проекту регуляторного акта подає відділу економіки пропозиції про доповнення до цього плану, які повинні бути прийняті не пізніше 10 робочих днів з дня початку підготовки проекту регуляторного акта або з дня внесення проекту на розгляд регуляторного органу, але не пізніше дня оприлюднення цього проекту.

 

ІV. Підготовка аналізу регуляторного впливу

Стосовно кожного проекту регуляторного акта його розробником готується аналіз регуляторного впливу.

Аналіз регуляторного впливу готується до оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень та пропозицій.

Розробник проекту регуляторного акта готує аналіз регуляторного впливу згідно з Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308.

Розробник проекту регуляторного акта при підготовці аналізу регуляторного впливу повинен:

 • визначити та проаналізувати проблему, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінити важливість цієї проблеми;
 • обґрунтувати, чому визначена проблема не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання;
 • обґрунтувати, чому визначена проблема не може бути розв'язана за допомогою діючих регуляторних актів, та розглянути можливість внесення змін до них;
 • визначити очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта, у тому числі здійснити розрахунок очікуваних витрат та вигод суб'єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта;
 • визначити цілі державного регулювання;
 • визначити та оцінити усі прийнятні альтернативні способи досягнення встановлених цілей, у тому числі ті з них, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин;
 • аргументувати переваги обраного способу досягнення встановлених цілей;
 • описати механізми і заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта;
 • обґрунтувати можливість досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта;
 • обґрунтовано довести, що досягнення запропонованим регуляторним актом встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для суб'єктів господарювання, громадян та держави;
 • обґрунтовано довести, що вигоди, які виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акта, виправдовують відповідні витрати у випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути кількісно визначені;
 • оцінити можливість впровадження та виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги;
 • оцінити ризик впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта;
 • обґрунтувати запропонований строк чинності регуляторного акта;
 • визначити показники результативності регуляторного акта;
 • визначити заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття.

Аналіз регуляторного впливу підписується розробником проекту регуляторного акта, а в разі, якщо розробником проекту є регуляторний орган, інший орган, установа чи організація - керівником цього органу, установи чи організації.

V. Оприлюднення проекту регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу з метою одержання зауважень і пропозицій

Про оприлюднення проекту регуляторного акта розробник цього проекту повідомляє шляхом опублікування повідомлення про оприлюднення проекту в друкованих засобах масової інформації та/або розміщує на офіційній сторінці міської ради в мережі Інтернет.

Кожен проект регуляторного акта перед його внесенням на розгляд до регуляторного органу разом із відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань шляхом опублікування в друкованих засобах масової інформації та/або розміщується на офіційній сторінці міської ради в мережі Інтернет, не пізніше п'яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акта.

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта повинно містити:

 • стислий виклад змісту проекту;
 • поштову та електронну, за її наявності, адресу розробника проекту та інших органів, до яких надсилаються зауваження та пропозиції;
 • інформацію про спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу (назва друкованого засобу масової інформації та/або адреса сторінки в мережі Інтернет, де опубліковано чи розміщено проект регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу);
 • інформацію про строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань;
 • інформацію про спосіб надання фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями зауважень та пропозицій.

Строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань приймаються зауваження та пропозиції, встановлюється розробником проекту регуляторного акта і не може бути меншим ніж один місяць та більшим ніж три місяці з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу.

Усі зауваження і пропозиції до проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов'язковому розгляду розробником цього проекту. За результатами цього розгляду розробник проекту регуляторного акта повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.

Оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень і пропозицій не може бути перешкодою для проведення громадських слухань та будь-яких інших форм відкритих обговорень цього проекту регуляторного акта.

 

VІ. Особливості розгляду та прийняття регуляторних актів

Регуляторний акт не може бути прийнятий, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:

 • відсутній аналіз регуляторного впливу;
 • проект регуляторного акта не був оприлюднений.

У разі виявлення будь-якої з цих обставин орган чи посадова особа місцевого самоврядування має право вжити передбачених законодавством заходів для припинення виявлених порушень, у тому числі відповідно до чинного законодавства України, скасувати або зупинити дію регуляторного акта, прийнятого з порушеннями.

Кожен проект регуляторного акта, що внесений на розгляд до міської ради, подається до постійної комісії для вивчення та надання висновків про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Постійна комісія забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта, який разом з цим проектом та підписаним аналізом регуляторного впливу подається до уповноваженого органу для підготовки, у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку, пропозицій щодо удосконалення проекту, відповідно до принципів державної регуляторної політики.

Строк підготовки експертних висновків щодо регуляторного впливу внесених проектів регуляторних актів постійною комісією не повинен перевищувати 10 робочих днів.

Висновки та пропозиції уповноваженого органу передаються для вивчення до постійної комісії, до сфери відання якої належить супроводження розгляду проекту регуляторного акта у міській раді (далі – головна постійна комісія), за винятком випадків, коли постійна комісія є головною постійною комісією.При представленні на засіданні міської ради проекту регуляторного акта голова постійної комісії доповідає висновки цієї комісії, а також пропозиції уповноваженого органу разом з рішенням постійної комісії щодо їх врахування.

У разі внесення на розгляд міської ради проекту регуляторного акта без аналізу регуляторного впливу постійна комісія приймає рішення про направлення проекту регуляторного акта на доопрацювання органу чи особі, яка внесла цей проект.

 

VІІ. Офіційне оприлюднення прийнятих регуляторних актів

Регуляторні акти, прийняті міською радою або її виконавчим комітетом офіційно оприлюднюються в друкованих засобах масової інформації та на офіційному сайті міської ради не пізніше як у десятиденний строк після їх прийняття та підписання.

Розробник інформує відділ економіки про оприлюднення прийнятого регуляторного акта, а також надає копії прийнятого регуляторного акта та оприлюдненого повідомлення про його прийняття, для подальшого його внесення до реєстру діючих регуляторних актів.

 

VІІІ. Відстеження результативності регуляторних актів

Стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюються базове, повторне та періодичне відстеження його результативності.

Відстеження результативності регуляторного акта включає:

 • виконання заходів з відстеження результативності;
 • підготовку та оприлюднення звіту про відстеження результативності.

Для відстеження результативності регуляторних актів можуть бути використані статистичні дані та дані наукових досліджень і соціологічних опитувань.

Одержані при здійсненні повторного відстеження результативності значення показників результативності порівнюються із значеннями цих показників, що були одержані при здійсненні базового відстеження. Періодичні відстеження результативності здійснюються з метою перевірки сталого досягання регуляторним актом цілей, задекларованих при його прийнятті, після здійснення повторного відстеження результативності цього регуляторного акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання чинності цим регуляторним актом або набрання чинності більшістю його положень. Якщо для визначення значень показників результативності регуляторного акта використовуються виключно статистичні дані, базове відстеження результативності може бути здійснене після набрання чинності цим регуляторним актом або набрання чинності більшістю його положень, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через рік з дня набрання ним чинності або набрання чинності більшістю його положень, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом або більшістю його положень, якщо рішенням регуляторного органу, який прийняв цей регуляторний акт, не встановлено більш ранній строк.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта здійснюються раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта, у тому числі і в разі, коли дію регуляторного акта, прийнятого на визначений строк, було продовжено після закінчення цього визначеного строку.

Якщо строк дії регуляторного акта, встановлений при його прийнятті, є меншим ніж один рік, періодичні відстеження його результативності не здійснюються, а повторне відстеження результативності здійснюється за три місяці до дня закінчення визначеного строку, якщо інше не встановлено рішенням регуляторного органу, який прийняв цей акт, але не пізніше дня закінчення визначеного строку. У разі, якщо продовжується дія регуляторного акта, який було прийнято на визначений строк, що є меншим ніж один рік, періодичні відстеження результативності цього регуляторного акта здійснюються у строки, встановлені частиною сьомою статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Рішення регуляторного органу про строк, після якого чи до якого починається повторне відстеження результативності регуляторного акта, визначається в самому регуляторному акті або в іншому акті цього регуляторного органу.

Строк виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акта не може бути більшим ніж 45 робочих днів.

Розробник регуляторного акта готує звіт про відстеження регуляторного акта згідно з Методикою відстеження результативності регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308.

У звіті про відстеження результативності регуляторного акта зазначаються:

 • кількісні та якісні значення показників результативності, що є результатами відстеження результативності;
 • дані та припущення, на основі яких здійснено відстеження результативності, а також способи їх одержання;
 • використані методи одержання результатів відстеження результативності.

Звіт про відстеження результативності підписується керівником регуляторного органу, що підготував цей звіт та, не пізніше як у десятиденний строк з дня підписання цього звіту, оприлюднюється шляхом опублікування в друкованих засобах масової інформації та/або шляхом розміщення на офіційній сторінці міської ради в мережі Інтернет.

Звіт про відстеження результативності регуляторного акта не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення цього звіту подається до відділу економіки.

Звіт про відстеження результативності регуляторного акта, прийнятого міською радою не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення цього звіту подається до постійної комісії.

З метою відстеження результативності регуляторних актів відділом економіки, на підставі узагальнених пропозицій розробників регуляторних актів, розробляється план-графік проведення відстеження результативності регуляторних актів (додаток 3). Ці пропозиції подаються розробниками проектів регуляторних актів до відділу економіки не пізніше 01 грудня поточного року.

План-графік проведення відстеження результативності регуляторних актів повинен містити дату та номер регуляторного акта, назву регуляторного акта, вид відстеження, найменування підрозділу, відповідального за проведення відстеження, строки виконання заходів з відстеження, види даних.

ІХ. Перегляд регуляторних актів

Перегляд регуляторного акта здійснюється:

 • на підставі аналізу звіту про відстеження результативності цього регуляторного акта;
 • за ініціативою регуляторного органу, який прийняв відповідний регуляторний акт;
 • в інших випадках, передбачених Конституцією та іншими законодавчими актами України.

Результатом перегляду регуляторного акта може бути рішення про:

 • зупинення дії регуляторного акта;
 • визнання регуляторного акта неконституційним;
 • скасування регуляторного акта;
 • необхідність залишення регуляторного акта без змін.

Розробник проекту регуляторного акту (до 01.06 та 01.12)  надає відділу економіки Новогродівської міської ради висновок відповідності регуляторного акта принципам державної регуляторної політики (додаток 4).

Спеціалісти відділу економіки Новогродівської міської ради формують повний пакет висновків відповідності регуляторних актів принципам державної регуляторної політики і надають постійній комісії для розгляду.

Рішення про необхідність перегляду регуляторного акта на підставі висновку відповідності регуляторного акта принципам державної регуляторної політики приймає постійна комісія або розробник проекту цього регуляторного акта, регуляторний орган, який прийняв регуляторний акт.

 

Х. Звітування про здійснення державної регуляторної політики

На підставі протоколу постійної комісії відділ економіки Новогродівської міської ради розробляє проект рішення про результати перегляду регуляторних актів в м. Новогродівка.

Рішення про затвердження результатів перегляду оприлюднюється шляхом його опублікування в друкованих засобах масової інформації та/або на офіційному сайті міської ради в мережі Інтернет.

 

ХІ. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері державної регуляторної політики

Керівники та посадові особи регуляторного органу, на які покладено реалізацію окремих повноважень щодо здійснення регуляторної діяльності, несуть відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері державної регуляторної політики у порядку, встановленому законом.

Посадові особи органу місцевого самоврядування, винні у порушені порядку регуляторної діяльності, встановленого цим Порядком і Законом України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» притягуються до дисциплінарної відповідальності відповідно до закону.

Усі питання, неврегульовані цим Положенням, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

 

Секретар міської ради                                                                 К.І.Мусейко  

Додаток 2

до рішення Новогродівської міської ради від _______р. № ____

  

План діяльності Новогродівської міської ради та її структурних підрозділів з підготовки проектів регуляторних актів на _____ рік

№ п.п.

Вид і назва проекту

Мета прийняття

Строки підготовки проектів

Відповідальні за розробку

1

2

3

4

5

         

 

 

Додаток 3

до рішення Новогродівської міської ради від _______р. № ____

  

План-графік проведення у _____ році відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих Новогродівською міською радою та її структурними підрозділами

№ п.п.

Дата та номер регуляторного акта

Назва регуляторного акта

Вид відстеження

Структурний підрозділ, відповідальний за проведення відстеження

Строк виконання заходів з відстеження

Вид даних

1

2

3

4

5

   
             

  

Додаток 4

до рішення Новогродівської міської ради від _______р. № ____


Висновок відповідності регуляторного акта принципам державної регуляторної політики

Назва РА____________________________________________________________

Дата прийняття ______________ № прийняття_________________

Орган, що прийня ____________________________________________________

І. Критерій № 1: відповідність вимогам актів вищої юридичної сили, а також компетенції відповідного органу

 1. Юридична сила акта, на підставі якого був виданий РА: чинний/нечинний
 2. Компетенція органа на видачу РА: в межах / поза межами повноважень
 3. Наявність норм, які суперечать або не узгоджуються з нормами актів вищої юридичної сили: так/ні

Номер пункту РА, що суперечить чи не узгоджується:______________________

Назва акта законодавства та номер статті (пункту, частини):_________________

 1. Строк дії РА: необмежений/закінчився/не закінчився (в цьому випадку необхідно зазначити строк, який залишився до закінчення дії РА)
 2. РА був офіційно оприлюднений: так/ні

Висновок за Критерієм № 1: відповідає/не відповідає

II. Критерій № 2:економічна доцільність та обґрунтованість існування РА

 1. Наявність аналізу регуляторного впливу: так/ні(заповнюється тільки для РА, які розроблені та прийняті після набрання чинності Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» і є регуляторними актами)
 2. Проблема, на розв'язання якої був виданий РА, вирішена: так/ні
 3. Імовірність виникнення проблеми, якщо РА буде скасований: існує/не існує
 4. Вигоди органу місцевого самоврядування від дії РА: ____________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Витрати від дії РА: для держави/громади

____________________________________________________________________для суб'єктів господарювання __________________________________________

для населення________________________________________________________

 1. Вирішення проблеми потребує внесення змін до РА: так/ні

№ пункту РА, який пропонується змінити:________________

Суть змін: ___________________________________________________________

____________________________________________________________________

 1. Додаткові проблеми, пов'язані з дією РА: виникли/не виникли

Суть додаткових проблем: _____________________________________________

Висновок за критерієм № 2: включити до Переліку _______________________ / Провести експертизу на відповідність критерію № 3.

III. Критерій № 3: економічна ефективність для суб'єктів господарювання, а також прозорість вимог регуляторного акта

 1. Дія РА призводить до витрат суб'єктів господарювання: так/ні

Грошові витрати:_____________________________________________________

Часові витрати:_______________________________________________________

 1. Зміни, які зменшать розмір витрат суб'єктів господарювання: існують/не існують

№ пункту РА, який необхідно змінити: __________________________________

Зміст зміни: _________________________________________________________

 1. Норми РА прозорі і однозначно трактуються: так/ні

Зміни, які позитивно вплинуть на прозорість та однозначність трактування норм РА: існують/не існують

№ пункту РА, який необхідно змінити: __________________________________

Зміст зміни: _________________________________________________________

Висновок з перегляду: включити РА до переліку __________________________

 

  

Додаток 5

до рішення Новогродівської міської ради від _______р. № ____

 

ПОЛОЖЕННЯ

постійної комісії з питань реалізації державної регуляторної

політики в м. Новогродівка

 1. Загальні положення

1.1. Постійна комісія з питань реалізації державної регуляторної політики в м. Новогродівка відповідно до основних принципів Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі - постійна комісія) є дорадчо-консультативним органом, створеним за рішенням Новогродівської міської ради з метою приведення регуляторних актів, прийнятих міською радою, її структурними підрозділами, у відповідність до вимог ст. 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», запровадження демократичних принципів у сфері правового регулювання господарської діяльності у місті Новогродівка.

1.2. Постійна комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови.

1.3. Склад постійної комісії затверджується рішенням Новогродівської міської ради.

1.4. Голова, секретар та інші члени постійної комісії працюють на громадських засадах.

1.5. Це Положення визначає перелік, функціональну спрямованість та порядок роботи постійної комісії.

 1. Порядок утворення постійної комісії

2.1. Постійна комісія утворюється рішенням Новогродівської міської ради.

2.2. До складу постійної комісії входять депутати Новогродівської міської ради, посадові особи виконавчих органів Новогродівської міської ради, фізичні особи-підприємці, представники об'єднань суб'єктів господарювання, громадських організацій (додаток 6).

 1. Функції та повноваження постійної комісії

3.1. Постійна комісія:

3.1.1. Визначає строки роботи Постійної комісії.

3.1.2. Два рази на рік проводить аналіз чинних регуляторних актів органів місцевого самоврядування: з 01.12 по 01.06; з 01.06 по 01.12;

3.1.3. За результатами аналізу висновків відповідності регуляторного акту принципам державної регуляторної політики складає такі переліки нормативно-правових актів:

-  які відповідають принципам державної регуляторної політики (додаток 7);

- які не відповідають принципам державної регуляторної політики та потребують визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування (додаток 8);

- які не відповідають принципам державної регуляторної політики та потребують внесення змін (додаток 9).

3.1.4. Подає складені переліки регуляторних актів на розгляд міської ради з пропозиціями щодо скасування або внесення змін та доповнень до вказаних регуляторних актів, або продовження строку дії.

 1. Порядок роботи постійної комісії

4.1. Засідання постійної комісії скликається не пізніше, ніж за 3 робочі дні до початку засідання. Порядок денний визначається головою постійної комісії, виходячи з пропозицій членів постійної комісії.

4.2. Засідання постійної комісії є повноважним, якщо в ньому бере участь не менш як половина її загального складу.

4.3. Засідання постійної комісії веде її голова, у разі його відсутності голови або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції виконує заступник голови постійної комісії. У разі невиконання ними цієї функції постійна комісія зі свого складу визначає головуючого на засіданні.

4.4. Остаточне рішення з питань діяльності постійної комісії приймається більшістю від загального складу постійної комісії. У випадку, коли голоси розділились порівну, прийнятим є рішення, за яке голосував голова постійної комісії.

4.5. Член постійної комісії, який бере участь у її засіданні і не згоден з рішенням, прийнятим на засіданні, в тому числі з рішенням щодо включення або не включення регуляторного акта до того або іншого переліку, має право висловити у письмовій формі окрему думку, яка додається до відповідного протоколу засідання постійної комісії.

4.6. Протоколи засідань постійної комісії підписують голова та секретар постійної комісії.

 1. Прикінцеві положення

5.1. Всі зміни та доповнення до Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

Додаток 6

до рішення Новогродівської міської ради від _______р. № ____

Склад постійної комісії з питань реалізації державної регуляторної

політики в м. Новогродівка

Булі                                         -  перший заступник міського голови з питань діяльності

Людмила Петрівна                   виконавчих органів ради, голова комісії

Усова                                      -  начальник відділу економіки Новогродівської міської ради,

Наталія Сергіївна                     заступник голови робочої комісії

                                                  

Гриценко                                - спеціаліст першої категорії відділу економіки Новогродівської

Наталія Вікторівна                  міської ради, секретар робочої комісії

Члени робочої комісії :

Арефін                                    - фізична особа – підприємець (за згодою)

Юрій Владиславович         

Власова                                  -  начальник відділу доходів фінансового управління

Олена Володимирівна             Новогродівської міської ради

Гарбіш                                   - начальник відділу ЦНАП

Тетяна Іллівна                       

Колісниченко                           - начальник відділу комунального господарства та

Ангеліна Миколаївна              благоустрою управління міського господарства

Лукашова                               - начальник відділу містобудування та архітектури,

Ольга Олександрівна             головний архітектор міста Новогродівка

Лукіна                                    - депутат міської ради, голова постійної комісії з питань

Ольга Вікторівна        комунальної власності, житлово-комунального господарства,                               містобудування, благоустрою, транспорту і зв’язку, земельних відносин та охорони навколишнього середовища, адміністративно-територіального устрою (за узгодженням)

Некрасова                              - головний спеціаліст відділу економіки Новогродівської міської

Ілона Андріївна                      ради

Передірій 

Дмитро Вікторович               - голова ОСББ «Мір» (за згодою)

Секретар міської ради                                                                 К.І.Мусейко  

Додаток 7

до рішення Новогродівської міської ради від _______р. № ____

Перелік регуляторних актів,

які відповідають  принципам державної регуляторної політики

станом на ______ в м. Новогродівка

№п/п

                    Назва

Дата прийняття

 

     

Додаток 8

до рішення Новогродівської міської ради від _______р. № ____

Перелік регуляторних актів,

які не відповідають принципам державної регуляторної політики та потребують визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування

станом на ______ в м. Новогродівка

 

№ п/п

   Назва

Дата прийняття

     

Додаток 9

до рішення Новогродівської міської ради від _______р. № ____

Перелік регуляторних актів,

які не відповідають принципам державної регуляторної політики

та потребують внесення змін

станом на ______ в м. Новогродівка

 

№ п/п                 

Назва            

Дата прийняття