Cонячно

35°C

Новогродівка

Cонячно

Вологість: 13%

Вітер: 28.97 km/h

logo062

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування

ПЕРЕЛІК

відомостей, що становлять службову інформацію,

і яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування»

  1. Сфера управління

1. Документи,   що  підготовлені на виконання законодавчих та інших нормативно-правових актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів державної влади з грифом «Для службового користування».

2. Відомості щодо місцезнаходження військових частин, складів, арсеналів, місць накопичення вибухонебезпечних предметів і конкретні заходи, які проводяться з їх знешкодження або утилізації.

3. Розпорядчі документи з питань зв’язку,  виписки з радіоданих при ліквідації надзвичайних ситуацій в мирний час, а також на навчаннях та тренуваннях.

4.  Відомості щодо технічного стану та готовності по кожній окремій системі оповіщення.

5.  Плани об’єктів (адміністративних будинків) з нанесеними схемами мереж зв’язку, сигналізації, радіофікації, електроживлення, освітлення та комп’ютерних систем.

6.  Зведені    відомості    про стан виконання обласних програм створення страхового фонду документації.

7.  Акти інспекторських    перевірок    з питань      цивільного   захисту та  техногенної безпеки області.

8.  Документи щодо показників та критеріїв визначення оцінки і стану готовності органів управління, підприємств, сил реагування щодо цивільного захисту та техногенної безпеки.

9.  Відомості щодо планів переведення підприємств, установ та організацій з роботи в мирний час на роботу в умовах особливого періоду, крім тих, що виробляють озброєння, боєприпаси, військову техніку та спеціальні вироби до них.

10.  Відомості   про   організацію    системи   управління, пункти управління, міста, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

11.  Повний   список   абонентів телефонних станцій з визначенням штатно-посадової структури.

12.  Схеми організації зв’язку з неповним переліком позитивних та діючих частот.

13.  Перелік документів з питань організації управління в особливий період, що передаються на дублюючий орган управління облдержадміністрації.

14.  Відомості   щодо    порядку    організації    управління    і контролю за виконанням заходів мобілізаційного плану в облдержадміністрації, райдержадміністраціях та виконкомах міських рад.

15. Проекти розпорядчих документів мобілізаційного   плану, штатні розписи управлінь, відділів та положення про них на особливий період у виконкомі міської ради.

16.  Відомості   щодо складу оперативної групи та порядку її передислокації на запасні пункти управління в облдержадміністрації, райдержадміністраціях, виконкомах міських рад.

17. Відомості   щодо    підготовки до передислокації особового складу та майна на запасні пункти управління у виконкомі міської ради.

18. Доповідні, службові, пояснювальні записки, що стосуються діяльності структурних підрозділів облдержадміністрації.

II. Сфера економіки (мобілізаційна підготовка економіки)

1.         Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційний план місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності щодо:

1) Створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації, та фінансування мобілізаційних потужностей.

2) Виробництва та поставки технічних засобів та майна речової служби в особливий період.

3)  Виробництва,   закупівлі    та      поставки    продовольства, сільськогосподарської продукції в особливий період.

4)  Виробництва та поставки лікарських засобів та медичного майна в особливий період.

5)  Виробництва та поставки пально-мастильних матеріалів в особливий період.

6) Розміщення підприємств, яким доведені мобілізаційні завдання на виробництво продукції, надання послуг, виконання робіт загального призначення.

7) Кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної, підіймально-транспортної техніки, повітряних, морських та річкових суден, залізничного рухомого складу, які підлягають передачі до складу Збройних Сил України у виконкомі міської ради.

8) Забезпечення   виконавців    мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період.

9) Створення    та    накопичення     нестандартного    обладнання та устаткування на особливий період.

10)   Показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб галузей національної економіки на особливий період.

11) Підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період.

12) Надання медичних, транспортних, поштових телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в особливий період.

13) Виробництва  найважливішої цивільної промислової продукції в особливий період.

14) Номенклатури,  рівня накопичення, фактичної наявності, місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву у виконкомі міської ради, на підприємствах, в установах, організаціях, які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них.

15) Капітального будівництва в особливий період.

16) Створення страхового     фонду    документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг  в особливий період.

17) Потреби   сільського   господарства   в хімічних і мікробіологічних засобах захисту рослин, мінеральних добривах в особливий період.

2.  Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

3. Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

4. Відомості про військовозобов’язаних, заброньованих за виконкомом міської ради, підприємствами,  установами, організаціями, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

5. Відомості    про     заходи,   передбачені для забезпечення сталого функціонування виконкому міської ради, а також підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

6. Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

7. Відомості про організацію та порядок роботи курсів підвищення кваліфікації фахівців виконкому міської ради з питань мобілізаційної підготовки.

8. Відомості    про  виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.

9. Документи (інформації, довідки, зведення) про збереження, утримання, розбронювання та реалізацію розброньованих матеріально-технічних цінностей мобрезерву.

10.Відомості,  які містяться в експлуатаційній документації на програмні засоби та комплексну систему захисту інформації в автоматизованих системах із питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

11.  Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період у частині, що стосується міської ради.

12. Відомості про виробничі потужності, обсяги, технологію виробництва матеріалів,  які передбачається використовувати для виготовлення озброєння, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них у цілому щодо підприємства, установи, організації.

13. Відомості     про     заходи     мобілізаційної      підготовки   та мобілізаційного плану міської ради, підприємства, установи, організації щодо життєзабезпечення населення в особливий період.

14. Відомості про організацію   оповіщення,  управління   і зв'язку, порядок переведення міської ради, підприємства, установи, організації на режим роботи в умовах особливого періоду.

15. Відомості про дислокацію, характеристики   запасних пунктів управління, обсяги матеріально-технічних засобів, продовольства, систему їх охорони та захисту міської ради.

16. Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки виконкому міської ради, підприємства, установи, організації.

17. Відомості   про   потребу   в   асигнуваннях  та  фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку виконкому міської ради.

III. Сфера життєзабезпечення

1. Зведені відомості про пам'ятки музейного фонду області, що містять дорогоцінні каміння та дорогоцінні метали.

2. Прогнози на надзвичайні ситуації та засоби ліквідації їх наслідків, необхідні сили, матеріально-технічні ресурси області, району, міста.

3. Відомості   про   наслідки масового ураження населення області, руйнування сховищ, нафто-, газопродуктів, транспортних та інженерних комунікацій, гідротехнічних споруд.

4. Відомості про інженерно-технічні заходи щодо забезпечення стійкого водо-, теплопостачання і каналізації по району, місту з населенням від 20 до 100 тис.чол.

5. Відомості, що розкривають бази даних на об'єкти і споруди систем життєзабезпечення згідно із затвердженими обласними програмами створення страхового фонду документації.

6. Плани  цивільної   оборони області, управління міста на мирний час.

7. Перелік об'єктів і споруд системи життєзабезпечення, на які документація замікрофільмована, та мікрофільмів, прийнятих на державне зберігання.

8. Відомості про генеральні плани, проекти та їх детальний опис, що дають можливість визначитись у місцезнаходженні діючих головних споруд, насосних станцій, гідротехнічних споруд (греблі, дамби), які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

9. Матеріали топографо-геодезичних робіт на міста (каталоги координат і висот у місцевій системі координат, схеми геодезичного обґрунтування та витяги з каталогів координат геодезичних пунктів).

10. Викопіровки з топографічних карт та планів зйомок міста.

11.  Відомості щодо організації охорони конкретних об’єктів електро-, газо-, водо-, теплопостачання.

12.  Схема планування території м.Новогродівка.

IV. Сфера безпеки і правопорядку

1. Відомості про надання, переоформлення, зупинення дії або скасування спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею.

2. Журнал реєстрації облікових карток громадян про надання допуску до державної таємниці (форма 7).

3. Номенклатура секретних справ режимно-секретного органу.

4. Реєстраційно-облікові документи таємного діловодства (форми  11, 27, 28, 31, 33, 39, 43, 63).

5. План заходів щодо охорони державної таємниці.

6. Положення  про   режимно-секретний орган (далі РСО), функціональні обов'язки працівників РСО виконкому міської ради.

7. Відомості щодо знищення конкретних матеріальних носіїв секретної інформації (акти на знищення).

8. Відомості про виявлені факти порушень законів України "Про державну таємницю", "Про інформацію", Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, про вжиті заходи реагування. Відомості службового розслідування за фактом витоку службової та секретної інформації.

9.         Інструкція   про порядок охорони державної таємниці, а також іншої інформації з обмеженим доступом.

10.       Відомості     щодо   організації охорони конкретних об'єктів режимно-секретної діяльності (приміщень, зон, територій). Акти за результатами обстеження зазначених об’єктів.

11.       Відомості   щодо антитерористичної діяльності, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

V. Кадрові питання

1.  Особові справи працівників виконкому міської ради.

2. Персональні дані працівників.

3. Персональні переліки із зазначенням домашніх адрес, номерів домашніх і мобільних телефонів працівників.

4. Відомості, які зазначені в інформаційно-аналітичних та прогнозних матеріалах, утворених під час діяльності органу з питань запобігання та протидії корупції, розголошення яких може завдати негативних наслідків репутації або правам інших осіб.

5. Відомості про організаційні заходи та хід перевірки повідомлень громадян та юридичних осіб, інформації, оприлюдненої у засобах масової інформації, а також отриманої від підвідомчих підприємств, установ і організацій, щодо причетності співробітників до вчинення корупційних правопорушень (до прийняття рішення за результатами перевірки).

6. Книги обліку трудових книжок (журнал реєстрації) працівників апарату міської ради та її структурних підрозділів.

7.  Трудові книжки працівників апарату міської ради та її структурних підрозділів.

8.    Штатні розписи працівників міської ради та її структурних підрозділів.

9.  Відомості про особові рахунки працівників міської ради та її структурних підрозділів.

10. Списки  осіб,  зарахованих  до  кадрового  резерву на  посади  працівників  міської ради та  її  структурних  підрозділів. 

11.  Відомості про зміст листування на запити державних органів, яким чинним законодавством надано право отримувати конфіденційну інформацію з кадрових питань.

12. Номенклатура посад працівників, які підлягають оформленню на допуск до державної таємниці.

13. Облікова   картка громадянина про надання допуску до державної таємниці (форма 6).

14.  Перелік посад, що дають право працівникам, які їх займають, надавати матеріальним носіям інформації грифи секретності.

15.       Звіти про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов’язаних (форма 6-Б) апарату та структурних підрозділів міської ради.

VI. Архівна справа

1.  Відомості про стан технічного захисту інформації в архівному відділі міської ради.

2. Листування з Державною архівною службою України, обласними управліннями Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України про технічний захист інформації.

3.  Акти на знищення документів і справ тимчасового терміну зберігання.

4.  Акти перевірок РСО установами вищого рівня, управлінням СБУ в Донецькій області.

VII.  Сфера охорони здоров’я

1. Персоналізована інформація про стан здоров'я громадян (захворюваність, інвалідність, смертність та фізичний розвиток).

2. Реєстри осіб, хворих на різні захворювання.

3.  Про надання медичних послуг у галузі охорони здоров'я в особливий період.

4. Відомості  (за сукупністю всіх показників) про заходи щодо виконання оперативних завдань, спрямованих на стабілізацію епідеміологічної ситуації   у  районі.

5. Відомості  (за окремими показниками) про норми, обсяги заготівлі донорської крові, її препаратів, що не становлять державну таємницю.

VIII. Сфера соціального захисту населення

1. Персональні дані постраждалих  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи,  інвалідів, дітей-сиріт, підопічних центрів  реабілітації  дітей-інвалідів, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, територіальних  центрів  соціального  обслуговування,  малозабезпечених громадян, одержувачів допомоги, пільг, субсидій.

2.   Інформація центрального банку даних з проблем інвалідності.

3. Матеріали із відомостями щодо користувачів пільг, сформованих на базі Єдиного державного автоматизованого  Реєстру пільговиків (ЄДАРП).

IX. Інформація служби у справах дітей

1. Питання щодо усиновлення, встановлення опіки та піклування (крім статистичних даних).

2. Облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах (крім статистичних даних).

3. Питання відчуження житла, майна, власниками або співвласниками якого є малолітні та неповнолітні діти (крім статистичних даних).

X. Інформація з питань бухгалтерського обліку

1. Фінансові документи бухгалтерії.

2. Документи щодо:

1) Штатно-кошторисної дисципліни та інвентаризації;

2) Ревізій та перевірок фінансової діяльності.

XI. Релігія

1.  Зведені відомості щодо врегулювання конфліктних ситуацій в населених пунктах області.

2. Відомості, отримані від громадян, державних і релігійних діячів з питань, пов’язаних із захистом інтересів держави, збереженням миру та злагоди в релігійному середовищі.

3.  Зведені відомості про стан і тенденції розвитку релігійної ситуації в області.

4.  Зведені відомості про віровчення та культову діяльність окремих новітніх релігійних організацій.

XII. Інше

1.Інформація, що міститься в документах виконавчого комітету, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності виконавчого комітету або здійсненням контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

2. Інформація, одержана конфіденційно, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою.